Over onze organisatie

Stichting Pinang is een kleine organisatie die zich inspant om projecten op te zetten op het gebied van de journalistiek, erfgoed en educatie gericht op de (hedendaagse) geschiedenis en identiteit van Papua's in Nederland. De projecten worden uitgevoerd met behulp van verkregen subsidies en donaties. Voor de uitvoering van de projecten werkt de stichting samen met vrijwilligers en professionals (bij voorkeur uit kringen van Papua's).
De stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 85445118.
Ons RSIN is: 863625423.
Ons bankrekeningnummer is: NL38 INGB 0675 5740 72.

Onze doelstelling

Stichting Pinang heeft als doel: het versterken van de positie van in diaspora levende Papua’s in de samenleving en het vergroten van de kennis over de identiteit en geschiedenis van deze groep bij de eigen gemeenschap en de algemene bevolking. Daarnaast richt de stichting zich ook op
het versterken van de diversiteit van de samenleving door het vergroten van kennis over niet-westerse culturen in het algemeen en Melanesische culturen in het bijzonder.

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:
Mr. Ingrid van Bilsen - voorzitter
Stef Breukel - secretaris/penningmeester
Marlien Roos - kandidaat-lid

Extern adviseur storytelling: Drs Nico Jouwe

ANBI Status

De Stichting Pinang  is sinds 7 februari 2022 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Zie hiervoor ook: www.belastingdienst.nl. Daardoor zijn giften (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar en hoeft er geen schenkingsrecht of successierecht over uw gift of nalatenschap te worden afgedragen. De bijdrage komt geheel aan de stichting ter beschikking. De stichting beoogt niet het maken van winst, heeft geen eigen middelen en is afhankelijk van giften en subsidies om de doelstelling te bereiken. 

Contactgegevens
Adres: Kluizenaarsbocht 5, 2614 GT Delft
t: 015 213 00 23
e: info@pinang.nl

KvK nr.: 85445118
RSIN: 863625423
Bankrekening: NL38 INGB 0675 5740 72

Scroll naar boven